Política de privacidade

Queinaga é a marca comercial de Queinaga S.A.T., con domicilio social en Lg. A Campa s/n, 15310 Curtis, A Coruña (España), e con enderezo de correo electrónico queinaga@queinaga.es , CIF V-15.426.497, SAT 871 Sociedad Inscrita no Servizo de Fomento Asociativo.

Ós efectos do establecido na Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, indícase que os usuarios poden dirixir as súas peticións, solicitudes e queixas ó enderezo postal anterior, así coma ó noso formulario de contato ou ó enderezo de correo electrónico queinaga@queinaga.es

Privacidade

En cumprimento do disposto no Regulamento UE 2016/679 de 27 de abril Xeral de Protección de Datos, a Lei Orgánica de Protección de Datos e demáis normativa aplicable Queinaga informa do seguinte:

Responsable do tratamento

Os datos persoais que nos facilite ben a través de esta páxina web ou por outros medios van ser tratados por parte de Queinaga S.A.T., con domicilio social en Lg. A Campa s/n, 15310 Curtis, A Coruña (España).

Finalidade

Os datos persoais facilitados únicamente serán tratados coa finalidade de xestionar a súa relación connosco.

Utilizaremos os datos de Contacto para atender a súa solicitude, responder á súa pregunta ou reclamación ou facilitarlle a información solicitada. Destruirémolos transcurrido un ano desde a súa petición a menos que vostede autorice a seguir mantendo o contacto.

Se envía vostede un CV gardarémolo durante un máximo dun ano coa finalidade de telo en conta nos nosos procesos de selección.

Se vostede desexa visitar a nosa empresa, só utilizaremos os seus datos para xestionar dita visita. Se durante a súa visita tómanse fotos, éstas utilizaranse só co seu consentimento expreso.

Se é vostede cliente ou proveedor, só utilizaremos os seus datos para xestionar a súa relación comercial connosco e para enviarlle información dos nosos produtos.

Se vostede contactou connosco interesado nos nosos produtos, utilizaremos os seus datos dentro da relación precontractual e comercial, e só a tales efectos.

Se participa en unha das nosas promoción en Facebook ou outras redes sociais, utilizaremos os datos só coa finalidade de xestionar a promoción.

En cada caso conservaremos os datos o tempo imprescindible para cumplir coas nosas finalidades e servir ós intereses dos nosos usuarios, clientes e proveedores, cumplindo coas normas e có máximo respeto á privacidade.

Lexitimación

No caso de clientes e proveedores basamos o tratamento na propia execución da relacion e/ou o contrato.

Para os contactos, visitas, envío de CVs, promocións en Facebook ou outras redes sociais e outras peticións de información, basamos o tratamento no seu consentimento.

Destinatarios

Os datos persoais só serán utilizados pola nosa compañía, ainda que traballamos con proveedores que poden ter acceso a datos. Dito acceso non se considera unha comunicación e regulamos esta relación en cumprimento da lexislación vixente.

Non cederemos nin comunicaremos os seus datos a terceiros excepto para a execución do contrato cos nosos clientes (empresas de loxística e transporte, asesoría, e outras dentro do territorio da Unión Europea), y o cumprimento das obrigas legais as que veñamos obrigados por razón do noso negocio (administracións públicas, entidades financieiras ou aseguradoras, entre outras).

Seguridade

Queinaga adoptou as medidas de seguridade técnicas e organizativas necesarias para garantir a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade dos datos persoais tendo en conta o estado da técnica, os costes de aplicación e a natureza, o alcance, o contexto e os fins dos tratamentos realizados, así como os riscos en términos de probabilidade e gravedade para os dereitos e liberdades das persoas físicas.

Dereitos

Informámoslle que poderá revocar o seu consentimento cando o tratamento esté baseado en éste así como exercer en calquer momento os dereitos de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e os de limitación e oposición ó seu tratamento. Para isto pode dirixirse a nos en queinaga@queinaga.es

Se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente de protección de datos, ten dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (Axencia Española de Protección de Datos) en www.agpd.es; ainda que é compromiso de Queinaga garantir a privacidade e a seguridade dos datos e resolver internamente calquer cuestión con elas relacionada.

Comunicacións comerciais

En virtude do artigo 21 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de comercio electrónico solicitarémoslle o seu consentimento para o envío de comunicacións por medios electrónicos pero si vostede ten xa relación connosco estaremos lexitimados para enviarlle dita información proporcionándolle sempre un medio para oporse á súa recepción.